Op. Dr. Şahabettin Meto

Eğitim ve Uzmanlık
1980 - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi(Yük.Öğr.6 Yıl)    
1988 - Tıpda Uzmanlık Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi    Üroloji
City of London College - Strategic Hospital Management

 Mesleki Üyelikler
1.türk üroloji derneği
2.endoüroloji derneği
3.türk kanser savaş kurumu derneği gaziantep şubesi kurucu üyeliği
4.güneydoğu urologlar derneği kurucu üyeliği
5.müsiad derneğiüyeliği
6.eau derneği üyeliği
7.tıp bilişim derneği üyeliği
Sertifika programları :
kuruluş içi kalite yönetim sistemi denetçisi  sertifikası
istatiksel proses kontrol teknikleri sertifikası
1. ege laparokopik üroloji günleri
11.ulusal litotripsi sempozyumu
1. ulusal idrar kaçırma ve idrar boşaltım bozukluklaı sempozyumu
çukurova üniversitesi üroloji anabilim dalında 1 ay süre ile perkütan böbrek cerrahisi ve laparokopik ürolojik cerrahi  konularında eğitim almıştır

 Kurs programları:
1. androlojide mikrocerrahi kursu
2. infertil erkeğin güncel değerlendirilmesi ve tedavisi kursu
3. ankara 111 uygulamalı laparoskopik cerrahi kursu ve sempozyumu
4.-5.perkütan renal cerrahi kursu
5.-1.çukurova endoüroloji kursu
6.-ankara üroloji günleri uygulamalı lapaskopi kursuna katılmış ve uygulamalı eğitimi almıştır
7.ürolojide lazer kullanmı kursu
14.international applied laparoscopic urology course
3.ankara üroonkoloji kursu 1997
6.ankara üroonkoloji kursu 2003
8.ankara üroonkoloji kursu 2007
7.erkek infertilitesi kursu 1998
sepresyon kadın ve erkek cinsel sağlığı kursu
recent advances ın urology course held ın hacettepe unıversity with 
the contrıbutıon of cleveland clınıc dpeartment of urology. 199
Endo Üroloji Derneği Birebir Yerinde Canlı Laporoskopik Kursu 16 Ocak 2014
endo üroloji derneği retrograd intrenal taş cerrahisi kursu 2013

Seminer :
ınferction prevention seminar  3M 2005
kan ve kan ürünleri-transfüzyon uygulamaları sempozyumu sağlık bakanlığı 2005
4.ınternational urological sympozion kıbrıs 1988
1.ulusal prostat hastalıkları sempozyumu 1997 ankara üniversitesi uroloji anabilim dalı
1.genitoüriner enfeksiyonlar sempozyumu 2001
erektil disfonksiyon ve viagra konulu eğitim semineri 2000
bimy'14 bilgi işlem merkezi yöneticileri semineri 14 türkiye bilişim derneği  2007
stok koordinasyon ekibi ve merkezi satın alma birimleri bilgilendirme eğitimi 2009 
sürekli mesleksel gelişim etkinliklerinden prostat kanseri ve tedavi yaklaşımları 2004 üroonkoloji derneği 
3rd mediterranean congress of urology "early treatment in urology" 1993

Katınılan kongre : 
10.ulusal üroloji kongresi 1989
11.ulusal üroloji kongresi 1991
13.ulusal üroloji kongresi 1994
12.ulusal üroloji kongresi 1992
14.ulusal üroloji kongresi
15.ulusal üroloji kongresi 1998 erekek infertilitesi kursu / lazer kursu
16.ulusal üroloji kongresi
17.ulusal üroloji kongresi 2002 
19.ulusal üroloji kongresi 2006
21.ulusal üroloji kongresi 2010
22.ulusal üroloji kongresi 2012 
4.ulusal androloji kongresi 2001
6.ulusal androloji kongresi 2005
7.ulusal androloji kongresi 2007 hastanelerde sağlık çıktılarının yaşam kalitesi ölçeklerinin kullanılarak ölçümü  
ürolojide güncel yaklaşımlar 2008 kongresi ankara ankara ürologlar derneği
IV.güney-doğo anadolu pediatrik üroloji günleri 2000
 1.ulusal endoüroloji kongresi
8.endoüroloji kongresi ve avrupa üro-teknoloji dernegi 2009 toplantısı
ulusal bilinçle gündcel üroloji gaziantep 2009 
10.european congress of trauma and emergency surgery 2009
2.ulusal tıp bilişimi kongresi 2005 sağlığa e-gelece
3.ulusal tıp bilişimi kongresi 2006 birlikte çalışılabilirlik
vı.ulusal tıp bilişmi kongresi- european federation for medikal ınformatıcs
special topic conferenece(EFMI STC) and turkmıa medikal ınformatıcs 09 2009
1.ulusal yönetimlerde sağlık hizmetleri kongresi 2006
3.ulusal sağlık kuruluşları yönetimi kongresi 2005
5.ulusal sağlık kuruluşları yönetimi kongresi sağlık yöneticileri derneği 2007

Bilimsel yayınlar
 Yayınları :
1.    1. Persion  nongonokoksik predispozn faktör olarak üretral patolojiler 1994 13. Üroloji kongresi poster
2.      2. Endemik bölgelerdeki testiküler kitle tanısındaki ikilemi:
Brusella orşitimi yoksa tümüral kitlemi? 1994 13.Üroloji poster.
3.      3.Hydatid disease of the kıdney: evaluation and features of diagnotik procedures
The journal of urology vol 151,567-570 1994
4.      4.Hydatic disease of the kıdney : tretmet …..british journal of urology 1994
5.      5.175 üretra darlığında uygulanan tedavi yöntemleri ve sonuçların karşılaştırılması
Türk üroloji dergisi cilt 13.kongre sayısı 1987 sayfa 153
Türk üroloji dergisi cilt 16 sayı 1 1990 51–59
6.      6.Üriner sistem tümörlerinin tanı ve tedavi planlamasında kompüterize tomoğrafinin yeri
Türk üroloji dergisi cilt 13 kongre sayısı 88 1987
Türk üroloji dergisi cilt 15 sayı 4 709 – 716 1989
7.      7.Üreter alt uç taşlarında internal ğreteral meatototomi ile taş ekstraksiyonu ve açık cerrahi girişiminin karşılaştırmalı analizi
Türk üroloji dergisi cilt 13 122 1987
Türk üroloji dergisi cilt 15 sayı 2 329 – 3374 1989
8.      8.Prostatın transüretral rezeksiyonlarında serum osmolorite ve eritrosit osmotik
Direnç değerlerinin ameliyat öncesi ve sonrası karşılaştırılması
Türk üroloji dergisi 10. Ulusal üroloji kongresi 122
9.      9.Kaliks devertikülünde kalsiyum sütü taşı
Ankara tıp bülteni cilt 8 sayı 2 1988
10.    10.Circumcaval üreter: case report
Ankara üniversitesi tıp fakültesi mecmuası cilt 40 sayı 4 1987
11.    11.Üriner sistem taş hastalığında anomali insidansı
Ankara tıp bülteni cilt 10 sayı 2 1988
12.    12.Böbrek taşı ile serum kalsiyum , fosfat  ve ürik  asit düzeyleri arasında ilişkinin araştırılması
Vol 45 no 1 1988
13.    13.Ürolojik operasyonlarda profilaktik antibiyotik kullanılması
Türk üroloji dergisi cilt 13 sayı 4 343 – 348 1987
Türk üroloji dergisi cilt 14 sayı 1 127 – 132 1988
14.    14.Böbrek adenokarsinomlu hastaların tanısında klinik ve laboratuvar parametrelerin değerlendirilmesi
Türk üroloji dergisi kongre sayısı cilt 13 74 1987
Ankara tıp bülteni cilt 9 sayı 2 1987
15.    15.Jinekolojik girişim sonuç gelişen üriner fistüllerin tedavi yöntemleri ve alınan sonuçları
Türk üroloji dergisi kongre kitabı cilt 13 25 1987
16.    16.Kliniğimizde piyeloplasti olgularının analizi
Türk üroloji dergisi kongre cilt 13 165 1987
17.     17.Türk litotriptörü multimed 9200 kullanan altı eswl merkezinin sonuçları
18.     18.Prune –belly sendromu: a case report
Ankara tıp bülteni 1986